Henrik Bergman

Henrik Bergman

Ägare #miljöpolicy.

Miljöpolicy för Svenska Kakel

Vision - Svenska Kakel ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vision

Svenska Kakel ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Mål

• Minska miljö- och klimatpåverkan.
• Hushålla med jordens resurser.
• Minimera användning och utsläpp av skadliga ämnen.
• Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter.

Strategier för att uppnå målen

• Ställa tydliga krav på leverantörer och entreprenörer.
• Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet.
• I möjligaste mån välja miljöanpassad teknik och miljömärkta produkter.
• Förebygga miljöproblem och följa gällande miljölagstiftning.
• Samverka med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners i deras miljöarbete.
• Kontinuerligt utbilda medarbetare inom miljö- och klimatfrågor.
• Utvärdera vårt miljöarbete fortlöpande.