Stefan Johansson

Stefan Johansson

Affärsutveckling #integritet, #integritetspolicy, #policy.
Helsingborg 2018-05-25

Integritetspolicy

Svenska Kakel är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Övergripande riktlinjer

För att du bättre ska förstå hur Svenska Kakel behandlar uppgifter och information om dig redovisar vi nedan våra övergripande riktlinjer och grundläggande principer.

Vilken information behandlas?

Information som du ger oss
Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:

• Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och besöksadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
• Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.
• Leveransinformation: Leveransadress till lager alternativ direkt till arbetsplats

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, läs mer nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla gällande avtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:

Kommunikation

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om de tjänster du använder hos oss samt information om liknande tjänster som kan vara av intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss eller så kan du avregistrera dig från våra utskick.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att ditt data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

• Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern

Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.


• Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på när vi som arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.


• Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje part:
- Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

- Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part.

Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Ditt data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda ditt data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att ditt data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar ditt data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt eller bokföring, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till ditt data

Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia.

• Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av ditt data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall det data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ansvar

Det åligger varje chef att sörja för att alla medarbetare som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Svenska Kakel, Box 35, 254 03 Ödåkra
E-postadress: gdpr@svenskakakel.se
Telefonnummer 042-400 57 00